ساعت ۱٢:٥٥ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٤ فروردین ،۱۳۸۸  

سلام دوستان !

كتابي را كه به تازگي ترجمه نموده ام و انتشارات اختران آن را منتشر كرده است بخوانيد و با نقدها و نظرهايتان خوشحالم كنيد :

درآمدي بر فلسفه و ادبيات ، اوله مارتين اسكيلاس ، ترجمه ي مرتضي نادري دره شوري ، نشر اختران ، 1387

فلسفه و ادبيات بر آن است تا نه تنها مسائل بنيادين فلسفي راجع به خوانش و تفسير ادبيات ، بلكه بارورسازي هاي متقابل ميان فلسفه و ادبيات را نيز به نحوي موجز و روشن مطرح كند . اين كتاب شيوه هايي را مي كاود كه فلسفه از طريق آنها به كنكاش در مورد مسائل مربوط به ماهيت و ارزش ادبيات مي پردازد ، از سوي ديگر تحليل هاي ادبي نيز مي توانند نشان دهند كه چگونه شيوه هاي اقناع در فلسفه با تعريف فلسفه از خود به عنوان انديشيدن ناب و بي خدشه در تعارض آشكار هستند . نمونه هايي هم از فلسفه و هم از ادبيات محمل اصلي پيشبرد بحث هستند .

مهم ترين وجوه حوزه ي فلسفه و ادبيات به اجمال مطرح شده اند ، و ما مي بينيم كه چرا افلاتون فلسفه را از ادبيات جدا كرد و ادبيات را از حكومت آرماني خويش طرد كرد ، و چگونه ارسطو به انتقادات افلاتون درباره ي ادبيات پاسخ گفت . ويژگي فلسفي اشتياق به تعريف چيزها ما را به شيوه هاي مختلف تعريف ادبيات رهنمون مي شود . اين كتاب همچنين ماهيت تفسير و منابع اقتدار اين تفسيرها را مورد بررسي قرار مي دهد ، و نيز اينكه چگونه صورت هاي ادبي را مي توان محمل هايي براي پيشبرد مسائل فلسفي دانست ، و اينكه چگونه مي توان به تحليل دريافت كه فلسفه براي اقناع خوانندگان به شيوه هايي نوعا ادبي متوسل مي شود . اين پرسش مطرح مي شود كه آيا اعتقاد به تمايز ميان فلسفه و ادبيات موجه يا مفيد است يا نه .

www.akhtaranbook.com